Pictures of Storakeren and Breivik i Salten

Breivik i Salten is a small village in Bodø, Nordland county in Norway.

Breivik i Salten er en liten byd i Bodø kommune i Nordland, Norge.

Breivik i Salten on Google maps / Breivik i Salten på Google maps

Photo/Foto: Kjell Solvær

Breivik i Salten from above. Here you can see the two homestead’s at Storakeren – the Kristensen house and the Eriksen house.

Breivik i Salten fra oven. Her kan du se begge gårdene på Storåkeren – både Kristensen-huset og Eriksen-huset.

The Kristensen house and barn to the right, the Eriksen house barely visible behind their barn to the left.

Kristensen-huset og låven til høyre, Eriksen-huset og låven til ventstre.

Breivik i Salten 1909 / Source/Kilde: https://wiki.skjerstad.info/index.php?title=Breivika_1909

The two houses are visible on the left side of the picture. Notice that neither houses had built their barn’s yet.

Begge husene er synlige å venstre side av bildet. Legg merke til at ingen av husene hadde bygget låve ennå.

Breivik i Salten 1925 / Source/Kilde: https://www.nb.no/items/37033c9bc476b74122276576effe2031?page=0&searchText=breivik%20i%20salten
Breivik i Salten 1925 – closeup of Storakeren / nærbilde av Storåkeren

The two houses are visible in the middle of the picture. The Eriksen house now has it’s barn.

Det to husene er synlige i midten av bildet. Eriksen-huset har nå bygget låve.

Breivik i Salten / Photo: Kjell Solvær