Pundasleigu

Breivik in Salten is part of the Skjerstad parish. The first time Skjerstad – and Breivik – is mentioned in any official record was November 7th 1390.

Breivik i Salten er en del av Skjerstad sogn. Første gang Skjerstad – og Breivik – blir nevnt i offisiell sammenheng var 7. november 1390.

1390

The document in question was a deed written at Skjerstad rectory stating that a man called Gudleik Thorgillsøn sold his property in Breivik to a man called Botolf Korte. The deed is written on parchment and states that the land in question is worth «a pound’s worth of rent».

Dokumentet det er snakk om var et skjøte skrevet på Skjerstad kirkegård hvor en Gudleik Thorgillsøn erkjenner å ha solgt sin eiendom i Breivik til en mann kalt Botolf Korte. Skjøtet er skrevet på pergament og oppgir at eiendommen har en verdi på ett punds leie.

In norwegian, «a pound’s worth of rent» translates to «ett punds leie» or a «pundsleie». To this day the Eriksen homestead on Storakeren is called Pundsleia and it is belived that the land in question in the deed from 1390 was the land where the Storakeren homestead still is today. This means that we know for sure that there has been living people her for several hundered of years.
Link to translated source about the deed

Benevnelsen «ett punds leie» har blitt omgjort til til et stedsnavn. Den dag i dag går den tidligere Eriksen-gården under navnet Pundsleia og det er antatt at eiendommen det er snakk om i skjøtet fra 1390 tilsvarer stedet hvor Storåkeren ligger i dag. Dette betyr at vi vet med sikkerhet at det har bodd mennesker her i mange hundre år.

Lenke til kilde som omtaler skjøtet

In the 1910 census the Eriksen homestead is listed as «Punsleiga».
Link to the census listing

I folketellingen fra 1910 kalles Eriksen gården for «Punsleiga».
Lenke til folketellingen