Sigrid Kristensen / Sigrid Carlson

1887

Sigrid was born September 18 1887 and baptised October 23 the same year.

Sigrid ble født 18. september 1887 og døpt 23.oktober samme år.

Link to birthrecord / Lenke til kilde som viser fødte og døpte

1891

In the 1891 census Sigrid is 4 years old and living with her Storakeren. She has 5 siblings; Lovise, Kaspara, Helma, Olaf (the first-died in 1892 3 years old) and Håkon who wasn’t baptised yet.

I folketellingen i 1891 er Sigrid 4 år gammel og bor sammen med familien sin på Storåkeren. Hun har 5 søsken; Lovise, Kaspara, Helma, Olaf (den første -døde i 1892 3 år gammel) og Håkon som fortsatt ikke var døpt.

Link to the 1891 census / Lenke til folketellingen 1891

1900

In the 1900 census Sigrid is 13 years old and still living at Storakeren with her family. Her two older sister’s Kaspara and Lovise har moved out, and she is living together with her parent’s and her 8 younger siblings (Helma, Astrid, Håkon, Karl, Olaf, Kristen, Hans and Sverre).

I folketellingen fra 1900 er Sigrid 13 år gammel og bor på Storåkeren sammen med familien. Hennes to eldre søstre Kaspara og Lovise har flytttet, og hun bor sammen med sine foreldre og sine 8 yngre søsken (Helma, Astrid, Håkon, Karl, Olaf, Kristen, Hans og Sverre).

Link to the 1900 census / Lenke til folketellingen 1900

1910

In the 1910 census Sigrid is registered both in Breivik and in Trondheim. Her occupation is seamstress in both listings. She is now 23 years old.

I folketellingen for 1910 er Sigrid registrert i både Breivik og i Trondheim. Yrket hennes er syerske i begge oppføringer. Hun er nå 23 år.

Link to the 1910 census for Breivik / Lenke til folketellingen 1910 for Breivik

Link to the 1910 census for Trondheim / Lenke til folketellingen 1910 for Trondheim

In Trondheim her adress is Tordenskiolds street 7 – the green house with blue doors / Adressen hennes i Trondheim er Tordenskiolds gate 7 – det grønne huset med blå dører (Google maps)

1915

Sigrid gives birth to her firstborn Solveig Borgny Sept 21 1915. The father’s name is not stated in the birthrecord, but his year of birth is stated to be 1891 – the same year Johan Bernhard Carlson is born. Sigrid’s adress at the time is Kirkegt 18a. The birthrecord is registered at the Bakklandet (Bakke) parish.

Solveig får sitt første barn, Solveig Borgny 21. september 1915. Fars navn er ikke oppgitt i kilden, men hans fødselsår er oppgitt til å være 1891 – samme år som Johan Bernhard Carlson er født. Sigrids adresse oppgis å være Kirkegt 18a.
Oppføringen er gjort i Bakklandet (Bakke) prestegjeld.

Link to birthrecord / Lenke til kilde som viser fødte og døpte

1916

Sigrid marries the swedish factory worker Johan Bernhard Carlsson in Lademoen church January 1 1916.

Sigrid gifter seg med den svenske fabrikkarbeideren Johan Bernhard Carlsson i Lademoen kirke 1. januar 1916.

Link to source confirming the wedding / Lenke til kilde som bekrefter bryllup

1917

Sigrid gives birth to her second child and first son: Frits Bjørn Carlson. He is born March 19 1917.

Sigrid får sitt andre barn og første sønn, Frits Bjørn Carlson. Han ble født 19. mars 1917.

1918

Sigrid gives birth to her third child, Erna Louise Carlson. She was born April 27 1918.

Sigrid får sitt tredje barn, Erna Louise Carlson. Hun ble født 27. april 1918.

Link to birthrecord / Lenke til kilde som viser fødte og døpte

1920

Waiting for the 1920 census to be searchable

Venter på at folketellingen for 1920 skal bli søkbar

1923

Johan Bernhard Carlsson traveled from Kristiania (now Oslo) on the ship «Bergensfjord» and arrived in New York on August 1 as Johan Bernhard Carlson. In the ship manifest it is stated that he is going to his sister Mrs Elsie M Johnson, 36 Thomas Street, Hartford, Connecticut.

Johan Bernhard Carlsson reiste fra Kristiania på skipet «Bergensfjord» og ankom New York 1. august som Johan Bernhard Carlson. I skipsmanifestet står det at han skal til sin søster Mrs Elsie M Johnson, 36 Thomas Steet, Hartford, Connecticut.

In 1923 Solveig was 8, Fritz was 6 and Erna was 5 years old. It is unknown if they ever saw their father again.

I 1923 var Solveig 8, Fritz var 6 og Erna var 5 år gammel. Det er uklart om de noensinne så sin far igjen.

Link to emigrant record / Lenke til emigrantkilde
Original record, no 2200 5 / Orginalkilde, nr 2200 5
Ellis Island arrival record / Kilde fra ankomst Ellis Island

Link to Johan Bernhard’s US naturalization petition – page 1 / Lenke til Johan Bernhard søknad om statsborgerskap – side 1

Link to page 2 / Lenke til side 2

In his US naturalization petition two of his witnesses are Julia and Carl R Tillquist. Tillquist was Johan Bernhard mother’s maidenname, so they must have been relatives.

I søknadspapirene om statsborgerskap er to av vitnene hans Julia og Carl R Tillquist. Tillquist var pikenavnet til moren til Johan Bernhard, så dette var nok slektninger.

In the same petition his youngest daughter is listes as Anna Louise and not Erna Louise.

I samme søknad er hans yngste datter oppført som Anna Louise og ikke Erna Louise.

It seems that Johan Bernhard Carlson stayed in the US. His wife and children never joined him there.

There is a listing of a Johan B Carlson, born 1891 in the churchrecords from Emanuel Lutheran Church in Hartford, Connecticut from 1938. It states that Johan B Carlson died Aug 1 1938, and was burried Aug 2. His adress at the time was 98 Babcock Street, Hartford, Connecticut.

Det ser ut til at Johan Bernhard Carlson forble i USA. Hans kone og barn flyttet aldri etter ham.

Det finnes en oppføring av en Johan B Carlson, født 1891 i kildene til Emanuel Lutheran Church i Hartford, Connecticut fra 1938. Der står det at Johan B Carlson døde 1. august 1938, og at han ble begravet 2. august. Hans adressse var på det tidspunktet 98 Babcock St, Hartford, Connecticut.

1925

The municipal census for Trondheim in 1925 show’s Sigrid living in Trondheim with her 3 children Solveig Borgny (1915), Frits Bjørn (1917) and Erna Louise (1918).Både Sigrid og barna heter Carlson til etternavn, men det er ikke oppført noen ektemann.

Den kommunale folketellingen for Trondheim i 1925 viser at Sigrid bor i Trondheim med sine tre barn Solveig Borgny (1915), Frits Bjørn (1917) og Erna Louise (1918). Both Sigrid and her childres use the last name Carlson, but there is no husband listed.

Link to the 1925 municipal census / Lenke til den kommunale folketellingen

The adress listed in the municipal census is Innherredsveien 9, top floor – Adressen som er oppført i den kommunale folketellingen er Innherredsveien 9, 4. etage

The municipal census states that the family lived at the same adress at the last municipal census wich is belived to have been in 1916.

Den kommunale folketellingen fastslår at familien bodde på samme adresse ved forrige kommunale folketelling, som antas at var i 1916.

Unknown photo / Ukent foto

Could this be Sigrid and her family? / Kan dette være Sigrid og hennes familie?

I received this photo from a relative who got it from Erna Louise’s heirs. It is likely that this is Sigrid with her 3 children, and the unknown husband, last name Carlson. If this indeed is the family it must have been taken in late 1919 or in 1920. Erna could be around 1 year old in the picture…?

Jeg mottok dette bildet fra en slektning som igjen hadde fått det av Ernas arvinger. Det er sannsynlig at det er Sigrid med hennes 3 barn og den ukjente ektemannen med etternavnet Carlson. Dersom det viser seg å være Sigrids familie må bildet være tatt i slutten av 1919 eller i 1920. Erna kan være rundt 1 år gammel på bildet…?

What happened to the family? / Hva skjedde med familien?

It is unclear when Sigrid passed away.

Det er uklart når Sigrid døde.

Solveig Borgny Carlson

Soleig never married. She lived in Oslo, and the two sisters spent a lot of time together when Erna moved back to Norway after 1985.

Solveig ble aldri gift. Hun bodde i Oslo, og søstrene var mye sammen etter at Erna flyttet tilbake til Norge etter 1985.

Fritz Bjørn Carlson

Fritz was married to Inga (Eggen) Carlson (April 17 1915 – March 13 1995). He died November 28 2001, and is burried together with his wife at Melhus cemetary.
It is uknown if they had any children.

Fritz var gift med Inga (Eggen) Carlson (17. april 1915 – 13. mars 1995). Han døde 28. november 2001 og er gravlagt sammen med sin kone på Melhus gravplass.
Det er uklart om de hadde noen barn.

Link to picture and information about the grave / Lenke til bilde og informasjon om graven

Erna Louise Volchko

Erna in 1967 / Erna i 1967

Erna had one son who was born in 1942.
At some point she moved to California where she married Steve Volchko. They lived in San Mateo. When Steve passed away in June 1985, Erna moved to Oslo, Norway where she lived until she died in January 15 2015. She was 96 when she died.

Erna hadde en sønn som ble født i 1942. På et tidspunkt flyttet hun til California hvor hun giftet seg med Steve Volchko. De bodde i San Mateo. Etter at Steve døde i juni 1985 flyttet hun til Oslo, Norge hvor hun bodde frem til hun døde 15. januar 2015. Hun var 96 år gammel da hun døde.

Left to right; Steve Volchko, Marianne Storakeren with daughter Michelle. Erna in the back. San Mateo, 1972
Fra venstre til høyre; Steve Volchko, Marianne Storakeren med datter Michelle. Erna i bakgrunnen. San Mateo, 1972.