Helma Petra Charlotte Kristensen / Helma Olsen

The church record for Helma’s birth and baptism / Bilde fra kirkebok som viser Helmas fødsels- og dåpsdag

Helma was born October 24 1884 in Breivik i Salten as Ovidia and Kristen’s third daughter and child. She was baptised November 9th the same year.

Helma ble født 24. oktober 1884 i Breivik i Salten som Ovidia og Kristens tredje datter og barn. Hun ble døpt 9. november samme år.

1904

From left to right:
unknown, Kristen?, Helma, unknown, unknown and unkown boy in the front.

The picture is most likely taken in the livingroom at the Eriksen house.

Helma was 20 years old in 1904.

Fra venstre til høyre:
ukjent, Kristen?, Helma, ukjent, ukjent og ukjent gutt foran.

Bildet er sannsynligvis tatt i stua i Eriksengården.

Helma var 20 år i 1904.

1912

Helma married Johan Parelius Olsen January 14 1912. Together they had 3 sons; Odd Johan, Kaare Herman and Sverre Anker.

Helma was 27 when she godt married and Johan was 31.

Helma giftet seg med Johan Parelius Olsen 14. januar 1912. Sammen fikk de 3 sønner; Odd Johan, Kaare Herman og Sverre Anker.

Helma var 27 år da hun ble gift og Johan var 31.

Their firstborn, Odd Johan Venberg Olsen, was born December 25 1912.

Deres førstefødte, Odd Johan Venberg Olsen, ble født 25. desember 1912.

1915

Their second son, Kaare Herman Lund Olsen, was born June 14 1915.

Helma was now 30 and Johan 35 years old.

Deres andre sønn, Kaare Herman Lund Olsen ble født 14. juni 1915.

Helma var nå 30 år og Johan 35 år.

1917

The third son, Sverre Anker Vang Olsen, was born October 26 1917.

Helma had just turned 33 years osl two days before Sverre’s birth. Johan was now 37.

Den tredje sønnen, Sverre Anker Vang Olsen, ble født 26. oktober 1917.

Helma rakk akkurat å fylle 33 to dager før hun fødte Sverre. Johan var nå 37 år gammel.

Pictures / Bilder

Kaare on his way to first day of school. Odd is probably in the boy in the back. / Kaare på vei til sin første skolesdag. Odd er sannsynligvis gutten i bakgrunnen.

The house is «Vollen» – the house Helma and Johan built for their family. Odd inherited the property when Helma died and lived here with is family. We celebrated Odd’s birthday here every Christmas Day. It is unclear who the two in the window are, but one of them is propably Helma.

Huset i bakgrunnen er «Vollen» – huset som Helma og Johan bygget. Odd arvet huset etter Helma og bodde her med sin familie. Vi feiret Odds bursdag her hver eneste 1. juledag. Det er uklart hvem som står i vinduet, men en av de er nok Helma.

Helma, Odd and Kaare in Bodø – probably sometime before 1930 / Helma, Odd og Kaare i Bodø – sannsynligvis en gang før 1930.
Most likely Odd’s confirmation – in 1930 / Mest sannsynlig Odds konfirmasjon i 1930

The two in the middle seems to be Helma to the left and Johan to the right. Odd is sitting next to his father, and Kaare is in the front next to his older brother.
Kristen – Helma’s father – could be the person sitting to the left for here. The rest is unknown.

De to i midten ser ut til å være Helma til venstre og Johan til høyre. Odd sitter til høyre for sin far og Kaare sitter foran sin eldre bror. Kristen – Helmas far – kan være personen som sitter til venstre for henne. Resten av personene er ukjente.

Odd, Kaare and Sverre – the Olsen brothers / Odd, Kaare og Sverre – Olsen brødrene.
Vollen
Helma and Johan – probably sometime between 1948-1949 / Helma og Johan – sannynsligvis en gang mellom 1948-1949